Giỏ hàng

Hướng dẫn cộng tác viên

Hướng dẫn Partner (Đối Tác, CTV) sử dụng liên kết (linkref) Hướng dẫn Partner (Đối Tác, CTV) sử dụng liên kết (linkref)
Sau đây chúng tôi sẽ gọi chung Đối Tác, CTV là Partner.Trước tiên chúng ta cần hiểu Linkref là gì?Linkref là một địa chỉ liên kết đặc biệt có chứa...
0522906086